برنامه آزمون های آذرماه

جدول برنامه آزمون های آذرماه به شرح ذیل می باشد.

برنامه آزمون های آذرماه، به شرح ذیل می باشد.
دانش آموزان گرامی دقت فرمایند، آزمونها در ساعت های تعیین شده برگزار میگردد.

گزارش تصویری