جلسه ارائه کارنامه نهم

از شما والدین گرامی دعوت میشود تا در روز و ساعت تعیین شده در جلسه حضور به هم رسانید .

لازم به ذکر است حضور شما مادر گرامی در جلسه الزامی است .

از حضور به موقع شما سپاسگزاریم.