سه شنبه های مهدوی

سه شنبه های مهدوی مقدمه ای است برای یاداوری عزیزترینی که در شلوغی های زندگی شده است غریب ترین..........

یادی کنیم از امامی که همیشه به یاد ماست....

گزارش تصویری