بازدید مسئول محترم اموزش و پرورش

بازدید مسئول محترم اموزش و پرورش از کلاس های اموزشی دانش اموزان 

بازدید از کلاس های اموزشی توسط محترم مسئول اموزش و پرورش