برترین های ازمون مبتکران

اسامی دانش اموزان برتر شرکت کننده در مرحله اول ازمون مبتکران

اسامی دانش اموزان برتر شرکت کننده در مرحله اول ازمون مبتکران به شرح ذیل میباشد.