دومین مرحله ازمون مبتکران

برگزاری دومین مرحله ازمون جامع مبتکران در تاریخ 10/27 وی

مرحله دوم ازمون جامع مبتکران در تاریخ 10/27 برگزار شد .

گزارش تصویری