اردوی تفریحی اردوگاه اباذر

اردوی تفریحی اردوگاه اباذر

 جهت رفع خستگی دانش اموزان دوره اول

اردوی تفریحی اردوگاه اباذر

مورخ 1 بهمن