نفرات برتر ازمون مبتکران و نوبت اول

اسامی نفرات برتر امتحانات ترم1

اسامی نفرات برتر در ازمون های نوبت اول و ازمون جامع مبتکران