کلاس زبان ترمیک

برگزاری کلاس زبان ترمیک در پایه هفتم و هشتم و نهم.