کلاس ادبیات خلاق

برگزاری کلاس شاهنامه خوانی و بیان نکات  و آرایه های ادبی برای پایه های هفتم و هشتم و نهم.