اردو علمی تفریحی هیومن پارک

یک روز شاد و جذاب و آموزنده با دخترای گل پایه هفتم در هیومن پارک تهران