اردوی علمی تفریحی هیومن پارک تهران (پایه هشتم)

یک روز شاد و جذاب و آموزنده با دخترای گل پایه هشتم در هیومن پارک تهران.

گزارش تصویری