نفرات برتر پایه هفتم تابستانه 98

نفرات برتر پایه های هفتم دختران گل طوبایی heartبه شرح ذیل می باشد: