برنامه ی کلاسی پایه 701

برنامه کلاسی پایه 701 به شرح ذیل می باشد: