برنامه کلاسی پایه 702

برنامه کلاسی پایه 702 به شرح ذیل می باشد: