برنامه کلاسی پایه 801

برنامه کلاسی پایه 801 به شرح ذیل می باشد: