برنامه کلاسی پایه 802

برنامه کلاسی پایه 802 به شرح ذیل می باشد: