هدف نامه 1 (صبحگاه)

 

هدف شبيه قطب نماي زندگیه
حتي اگه بهترين نقشه رو هم داشته باشي
بدون قطب نما
يا مسيرو گم مي كني
و يا اشتباه ميري!

قرار اين ماه:
لطفا يه هدف انتخاب كن