زیارت اربعین

زائر زیارت اربعین عاقبت بخیر می شود.