نمایشگاه اربعین حسینی

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا

حلوا به کسی ده که محبت نچشیده ست.

برپایی نمایشگاه به مناسبت اربعین حسینی

گزارش تصویری