کوله ی حسینی

و به راستی برای راه انتظار 

چه در کوله ی خویش قرار داده ایم؟!

گزارش تصویری