هدف نامه 2

ماه دوممان آغاز می شود.

دومین ماه سال تحصیلی!

اینکه نمی شود بی هدف رفت را دریافتیم، امام گاهی نمی دانیم

آن هدفی راه نمای قدم های ما خواهد شد که درست انتخاب شود وگرنه راه به جایی نخواهیم برد.

قرار این ماه: لطفا هدفت را کاملا مشخص و واضح انتخاب کن.

باید به قدری هدفت را شفاف بنویسی که بدانی چه چیزی را با چه مقدار و کمیتی می خواهی!

 

گزارش تصویری