نفرات برتر میان نوبت اول (پایه هفتم)

نفرات برتر میان نوبت اول به ترتیب ذیل می باشد.