نفرات برتر میان نوبت اول(پایه هشتم)

نفرات برتر میان نوبت اول به ترتیب ذیل می باشد.