نفرات برتر مبتکران 30 آبان ماه 98

نفرات برتر مبتکران 30 آبان ماه 98 به ترتیب ذیل می باشد.

گزارش تصویری