اولین جلسه اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه

اولین جلسه اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه در سال تحصیلی جدید در روز دوشنبه ٩ مهرماه

#جلسه_معارفه 
موضوع جلسه:

توضيحاتي در خصوص موارد انضباطي خانم مشرف پور( معاونت دوره اول)
خانم اتحادي( معاونت دوره دوم) 

توضيحاتي در خصوص مسائل آموزشي
خانم مكرمي و خانم رأفت( مشاوره تحصيلي)

‎توضيحاتي در مورد مسائل اعتقادي و مذهبي
خانم كاظمي و خانم غفوري (معاونت پروشي و فرهنگي )

‎توضيحاتي درخصوص بهداشت فردي
خانم مؤمني (مربي بهداشت)