جلسه دانش افزايي ویژه اولیا

 برگزاري جلسه انجمن اولياومربيان مجتمع آموزشي طوبي با سخنراني حجت الاسلام رياضت

جلسه انجمن اوليا مربيان، ويژه پدران و مادران گرامي
زمان: چهارشنبه١٨ مهرماه
ساعت ١٥:٤٥ 

 با سخنراني حجت الاسلام رياضت

١١نفر از اولياي گرامي كانديد انتخابات انجمن اوليا و مربيان شدند ورأي گيري از اولياي محترم جهت انتخاب اعضاي محترم انجمن اوليا و مربيان انجام شد