كانديداي انتخابات شوراي دانش آموزي

اسامی كانديداي انتخابات شوراي دانش آموزي اعلام شد 

فرصت تبليغات از روز چهارشنبه ٩٧/٨/٩ الي شنبه ٩٧/٨/١٢ ميباشد.
انتخابات روز يكشنبه مورخ ٩٧/٨/١٣ برگزار ميگردد.
برنامه ها و شعارهاي خارج از اختيارات و وظايف قانوني مدرسه در تبليغات پرهيز شود.