نفرات برتر كارنامه مهرماه

كارنامه عملكرد ماهانه مهر به همراه كارنامه آزمون تشخيصي مبتكران به دانش آموزان عزيز  ارائه گرديد

كارنامه عملكرد ماهانه مهر به همراه كارنامه آزمون تشخيصي مبتكران به دانش آموزان عزيز #دوره_اول ارائه گرديد...
لطفا اولياي عزيز نظر خود را در قسمت پايين كارنامه يادداشت نمايند و روز #چهارشنبه دختران گلمون تحويل مشاور پايه خود دهند.