اردوي زيارتي قم و جمكران

ويژه دانش آموزان #پايه_هفتم ومنتخبين حجاب برتر #پايه_هشتم
وز شنبه مورخ ٩٧/٩/١٠ ساعت ٨ صبح الي ١٩

اردوي زيارتي قم و جمكران 
ويژه دانش آموزان #پايه_هفتم ومنتخبين حجاب برتر #پايه_هشتم
وز شنبه مورخ ٩٧/٩/١٠ ساعت ٨ صبح الي ١٩