جلسه ی توجیهی هدایت تحصیلی ویژه مادران محترم پایه نهم

زمان: روز سه شنبه مورخ 98/11/8 ساعت 9:30 الی 11:30

موضوع جلسه : گزارش و ارائه کارنامه همایش مطالعاتی