اردوی زیارتی قم و جمکران (پایه ی هفتم و هشتم)

سفری کوتاه به سوی قم و جمکران با دختران گل هفتم و هشتم

گزارش تصویری